Tájékoztatás – Üzletszabályzat változása

Tisztelt Felhasználónk!

A Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok, mint víziközmű-szolgáltató, ezúton tájékoztatja Önt, hogy a vonatkozó jogszabályi előírás, valamint a jogszabályi változásokból fakadóan szükségszerűvé vált Üzletszabályzatunk módosítása. Az érvényben lévő Üzletszabályzatunk módosítását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2023. december 14. napján, VSFO/802-6/2023. ügyiratszámmal jóváhagyta.

A Közszolgáltatási Szerződés Általános Szerződési Feltételeiben (továbbiakban ÁSZF) történt módosítások az alábbiakban felsorolt pontokat érintették.

  1. A szerződés tárgyának fontosabb műszaki, mennyiségi, minőségi jellemzői
  • bekezdésben a jogszabályi hivatkozás törlésre került.
  1. Nem lakossági Felhasználó víziközmű-fejlesztési hozzájárulása

9.1. bekezdése kiegészült azzal, hogy

A megváltott közműfejlesztési kvóta vagyoni értékű jogot testesít meg”

  1. b) pontjában a „továbbá” szövegrész törlésre került
  2. c) pontja az alábbi szövegrészre változott

 „a víziközmű-szolgáltatás minőségének általa igényelt emelése esetében, továbbá”

9.5. bekezdése kiegészült az alábbi szövegrésszel

„Nem kell víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnie a központi költségvetési szervnek és intézményének, a helyi önkormányzatnak és annak költségvetési intézményének, a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségnek,”

  1. 10. A Felhasználó személyében történő változás szabályai

10.4.bekezdése az alábbira változott

„A Felhasználó személyében történő változás esetén a Szolgáltató a bejelentés kézhezvételét követő 30 napon belül helyszíni ellenőrzést tart, amennyiben a bejelentett vagy a Szolgáltató a rendelkezésre álló adatok alapján szükségesnek tartja. A helyszíni ellenőrzésre vonatkozó igényt írásban kell jeleznie a felhasználónak, a felhasználó személyében történő változás bejelentésekor. Az ellenőrzésről a helyszínen jegyzőkönyv készül, amelynek egy példányát a Szolgáltató köteles a Felhasználónak átadni, másik példányát pedig megőrizni.

 A Szolgáltató a helyszíni ellenőrzéstől eltekint, ha a régi és az új Felhasználó a bejelentés során, a mérőhelyet, annak közvetlen környezetét, a csatlakozásokat és az oldható kötéseket bemutató, valamint a fogyasztásmérő berendezést, a vízmérő állását és a vízmérő gyári számát bemutató fényképfelvételeket csatol.”

  1. Elkülönített vízmérőkre (mellékvízmérőkre) vonatkozó előírások

11.10. bekezdésben a „beállott” szövegrész helyébe a „beállt” szövegrész került

11.12. bekezdésében az Üzletszabályzati hivatkozás törlésre került

  1. Szerződésszegés a Szolgáltató részéről

12.4. bekezdésében a „színvonala” szövegrész törlésre került.

12.6. bekezdésben az „e rendeletben” szövegrész helyett „jogszabályban” szövegrész került.

  1. Szerződésszegés a Felhasználó részéről

13.1 bekezdése az alábbi szövegrésszel egészült ki

„vagy a kvóta megváltásra kötelezett Felhasználó kvótával nem rendelkezik,”

„13.7. a Felhasználó a közüzemi szennyvízhálózatra történő rácsatlakozást a rákötéssel egyidejűleg a Szolgáltatónál nem jelentette be,”

  1. A Felhasználó szerződésszegésének következményei

15.6. bekezdés az alábbi szövegrésszel egészült ki

„és Üzletszabályzat 25. számú mellékletében meghatározott kötbér”

15.7 bekezdés az alábbira változott

„A 13.7. pontban foglaltak esetén a lakossági Felhasználó részére utólagosan szennyvíz alapdíj és szennyvízdíj kerül kiszámlázásra, valamint az Üzletszabályzat 25. számú mellékletében meghatározott kötbér fizetendő.”

A 15. fejezet a 15.8. bekezdéssel egészült ki

„13.8. pont esetén az Üzletszabályzat 25. számú mellékletében meghatározott kötbér fizetendő.”

A módosított Üzletszabályzatunk, valamint az ÁSZF megtekinthető a www.vcsm.hu honlapon.

Amennyiben további kérdése merülne fel, kérjük, hogy forduljon bizalommal Ügyfélszolgálati munkatársainkhoz a 06/56-516-315-ös telefonszám hívásával, vagy elektronikusan az ugyfelszolgalat@vcsm.hu e-mail címen keresztül.

 

                                                                                                          VCSM ZRt. Szolnok