Szennyvíz szolgáltatás

A VCSM ZRt. Szolnok szolgáltatási területén a lakossági és ipari fogyasztók által kibocsátott közcsatornába engedett szennyvizek a Szolnok Városi Szennyvíztisztító Műbe kerülnek, ahol a tisztítási technológián áthaladva valósul meg ártalmatlanításuk.
A tisztított szennyvíz minősége kielégíti a vonatkozó rendeleti követelményeket (Szennyvíz minőségi követelményeivel és vizsgálatával kapcsolatos szabványok).
A szennyvíz minőségével kapcsolatban további adatokat, információkat Szennyvíz menüpont, szennyvízvizsgálati eredmények almenüpontja alatt talál.
A szennyvízhálózat üzemeltetése során biztosítani kell a szennyvíz mielőbbi biztonságos eljutását a szennyvízátemelőkön keresztül a tisztító telepre. Az üzemeltetett szennyvízhálózathoz átemelő-, tisztító- és fordító aknák tartoznak.
A szennyvíz szolgáltatási tevékenységét a VCSM ZRt. Szolnok szerződés alapján látja el, amely tartalmazza a felek jogait és kötelezettségeit.

A szennyvíz-törzshálózat használatával kapcsolatos elvárások
A csatornahálózat állapota és a tisztítótelep működése erősen függ a csatornába engedett szennyvíz tartalmától. Vannak szennyezőanyagok, amelyekkel a szennyvízkezelési technológia nehezen tud megbirkózni. Néhány ember felelőtlen magatartása miatt az egész szolgáltatás ellehetetlenülhet, károsítva ezzel a többi Felhasználót, és végeredményben a természetet is.
A zsírok és olajok a csatornában kihűlnek, reakcióba lépnek a szennyvíz más összetevőivel, és kemény, szappanszerű lerakódást okoznak. A csatorna emiatt előbb leszűkül, majd eldugul. Emellett egy biológiai folyamat következtében kénessav keletkezik, amely megtámadja és tönkreteszi a házi és a közcsatorna vezetékeit egyaránt.
A csatorna csak akkor tudja a szennyvizet továbbítani, ha a szennyezőanyagok a vízben feloldódnak, vagy legalábbis elkeverednek. A csatornahálózat semmiképpen sem alkalmas szilárd hulladékok „eltüntetésére”. Ezek elzárják a víz útját és tönkreteszik a szennyvízátemelőkben a szivattyúkat. A víztakarékos eszközök használata mellett előfordulhat, hogy a szennyvíz – főleg családi házas utcákban, ahol kevés a Felhasználó – túl sűrű lesz, így a kis lejtésű (2 ezrelékes) csatornákon nem folyik el a szennyvíz, ami dugulást és kellemetlen szaghatást eredményezhet.
Amennyiben a Vhr. 85.§ (2) bekezdésének figyelembevételével egy épület csatornára rákötött helyiségének a padlóvonala a szolgáltatási pontnál lévő terepszint alatt helyezkedik el, és nagy esőzésekkor vagy duguláskor a csatorna megtelik, a szennyvíz kiönthet. Kerülni kell tehát az ilyen helyiségek csatornára kötését, vagy ha ez nem lehetséges, a Szolgáltató hozzájárulásával szennyvíz visszacsapó szelepet kell beépíteni, vagy legbiztonságosabb megoldásként házi szennyvízátemelőket kell létesíteni. Ennek hiányában a károkért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.
A szennyvízcsatorna hálózat általában csak a szennyvizet képes elvezetni. Még akkor sem szabad más eredetű vizet belejuttatni ha úgy tűnik, hogy ez a víz simán elfolyik. A szabálytalan esővíz- és talajvíz-bebocsátások miatt túlterheljük a szennyvíztisztító-telepeket, és gyakran a csatornahálózaton kiöntések, továbbá a mélyebben fekvő lakóingatlanok elöntését okozhatják. A többletvíz elvezetése ezen kívül jelentős többletköltséggel jár.
A házi szennyvízhálózat és az épületek belső szennyvízgyűjtő vezetékeinek működéséről és fenntartásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának kell gondoskodnia.

SZIGORÚAN TILOS a csatornába juttatni az alábbi anyagokat:

 • mérgek,
 • gyógyszerek és növényvédő szerek,
 • nehézfém tartalmú folyadékok,
 • tűzveszélyes anyagok, benzin, hígító, festék stb.,
 • lebomlásuk során mérgekké, vagy tűzveszélyessé váló anyagok,
 • állattartásból származó hígtrágya,
 • háztartási ételmaradék, még akkor is, ha aprított (konyhamalac),zsírok, olajok,
 • háztartási állatfeldolgozásból származó hulladék, pl: halfaj, emlősök belsősége stb.
 • elpusztult kisállatok tetemei,
 • emésztőkből szippantott nagy agresszivitású szennyvíz a Szolgáltató engedélye nélkül
 • bármilyen eredetű fa, kő, csont, műanyag háztartási eszköz, fémkupak, műanyag és üvegpalack stb.
 • macskaalom (még ha természetbarát megjelölést is élvez), építési törmelék, homok, kavics,
 • vízben nem oldható, egészségügyi anyagok (vatta, tampon stb.),
 • egyéb háztartási hulladékok (textil, növény, gyümölcsmag, szárnyasok tollazata, szőr, stb.)
   

Szennyvíztisztító Mű

A városi szennyvíztisztító mű kiviteli terveit az üzemeltető Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok megbízásából a NAIRAM Szennyvíztechnológiai Kft. készítette el. Három évtizednyi előkészület és többszöri meghiúsulás után végül (1999-ben) megszületett a városi teljes tápanyag-eltávolításra képes szennyvíztisztító mű, amely hosszú távon képes kielégíteni a környezetvédelmi követelményeket.
A tisztító kapacitásának tervezésekor figyelembevételre került a várossal ivóvíz szolgáltatási kapcsolatban álló települések várható szennyvize, valamint a városi hálózat távlati bővítésével jelentkező szennyvíztöbblet is (Működési terület).
A tisztítómű szárazidei kapacitása 32.000 m3/nap. Az összegyűjtött szennyviz az új 220 cm-es főgyűjtőn kerül levezetésre a tisztító telep felé. A tisztító mű előtt végátemelő épület található, ahol kőfogó valamint 10 mm-es pálcaközű gépi tisztítású síkrácsok kerültek elhelyezésre. Innen a szennyvíztisztító telepre 2 db 800 mm átmérőjű ÜPE nyomóvezetéken érkezik a szennyvíz. A 4 db HIDROSTAL típusú átemelőszivattyú szállítási teljesítménye frekvenciaváltóval szabályozható. A beépített szivattyúk közül egy ún. záporszivattyúként üzemelhet, ami – a vízjogi engedélyeknek megfelelően – lehetőséget biztosít a háromszoros hígítás feletti szenyvízmennyiség elvezetésére. A telepre érkező nyers szennyvízmennyiséget indukciós mennyiségmérő méri, a mechanikai tisztítást 4 db 1,5 mm átmérőjű lyukperforált ROT-SIEVE szűrőhengereken történik. A kifogott rácsszemetet a központi gyűjtőcsiga rácsszemét-présre vízteleníti a gyűjtőkonténerbe való jutás előtt.
A biológiai tisztítás 4 db egyenként Qd=8000 m3/nap szárazidei szennyvíz-kapacitású párhuzamos soron történik, amelyek biztosítják:

 • a szennyvízmennyiség felfutásához igazodó optimális üzemvitelt (üzemeltetési költség, tisztítási hatásfok, terhelés)
 • a meghibásodás, javítás, karbantartás esetén is a telepre érkező szennyvíz biológiai tisztítását.

Azért, hogy ezek a sorok egyforma hatásfokkal működjenek, a recirkulációs iszap a szűrőhengerek alatt kialakított aknába kerül visszavezetésre, ahol azt a mechanikailag tisztított nyers szennyvízzel búvárkeverő homogenizálja.
A tisztított szennyvíz befogadója a Tisza folyó, amely a vonatkozó rendelet szerint V. vízminőség védelmi kategóriába tartozik. A tisztítási paraméterek várható szigorodása miatt a technológiát eleve a teljes tápanyag eltávolításra (pl. biológiai foszfor, nitrogén) tervezték meg eleve.

Nyers szennyvíz Tisztított szennyvíz
Qd = 32000 m3/nap
Qncs = 2500 m3/nap
KOI = 356 g/m3 KOI < 50 g/m3
BOI5 = 212 g/m3 BOI5 < 20 g/m3
NH4-N = 28 g/m3 NH4 < 2 g/m3
ÖP = 8 g/m3 ÖP < 1,8 g/m3

Ennek megfelelően soronként anaerob-anoxikus-oxikus terek készültek, amelyekhez páronként közös, ún. utódenitrifikációs teret és utóülepítőt iktattak be. Az anaerob terek – a foszfor, az anoxikus terek – a nitrogén, az oxikus terek – a szerves anyag és nitrogén (ammónium) szennyezők biológiai eltávolítását szolgálják.
E térből FLYGT típusú frekvenciaváltóval szabályozott propellerszivattyúkkal soronként vezetik vissza a belső recirkulációt.
A biológiai tisztítósorok kialakítása építési megfontolások miatt tömbösített monolit vasbeton szerkezetű műtárgyban történt páronkénti összekötéssel. Az előtét terek keverése FLYGT típusú búvárkeverőkkel, az aerob terek levegőztetése FLYGT SANITAIRE 9”-os gumi membrános levegőztető elemekkel történik.
A levegőbevitel soronként mért oldott oxigén szintről frekvenciaváltós fúvóval történik. Az eleveniszapos sorokat két darab 38,5 m-es átmérőjű DORR típusú utóülepítő követi, ahol a rendszerben kialakult igen jó struktúrájú biológiai iszap és a tisztított víz fáziselválasztása megtörténik.
Az utóülepítőkről elfolyó biológiai tisztított szennyvíz kevert terű fertőtlenítő műtárgyban – hatósági előírás esetén, klórgázzal fertőtleníthető – vagy a műtárgyat megkerülve a nyomóaknába vezethető. A 1200 mm átmérőjű beton csővezeték árvíz esetén is biztosítja a tiszai sodorvonali bevezetést.
Az utóülepítőkben összegyűlő biológiailag aktív iszap az ún. iszaphomogenizálóba kerül. Ezt a monolit vasbeton szerkezetű műtárgyat úgy tervezték, hogy biztosítva legyen az iszapok elkeveredése, a gyorsan ülepíthető homok, mechanikai szennyeződések leválasztását és az iszap elősűrítését is.
A műtárgy kúposan kialakított aljából az ásványi anyagokban dúsult, elősűrített fölös iszap, míg a középső részéből a magasabb szerves anyag hányadú biológiailag aktív recirkulációs iszap vezethető el. A fölös és a recirkulációs iszapot a műtárgy mellett épített aknában elhelyezett szivattyúk távolítják el. A recirkulációs iszap mennyiségét a terhelés arányában szabályozzák.
A rendszerben képződő földiszapot HUMBOLD iszapcentrifugán min. 20% szárazanyag tartalmúra víztelenítik, melynek végleges feldolgozására kamrás komposztáló készült. Aprított szalmaadalék bekeverést követően irányított aerob lebontással mezőgazdaságilag is értékes steril komposzt végtermék képződik.


Műszaki adatok

Megnevezés Megjegyzés Mennyiség Mértékegység
a) vízbázisok kapacitása (m3/év ) Tisza folyó 21.918 m3/nap
Alcsi Holt-Tisza (450.000 m3/év, dinamikus vízkészlet 20 nap)
b) kitermelt víz mennyisége (m3/év) Tisza folyó 7.010.556 m3/év
Alcsi Holt-Tisza 0 m3/év
d) értékesített ivóvíz mennyisége (m3/év) 4.828.316 m3/év
e) hálózati veszteség (m3/év) 1.456.984 m3/év
f) szennyvíztisztító telepek száma (db) 1 db
g) átemelők száma (db) 80 db
h) szennyvíztisztító telepek névleges kapacitása (m3/nap) 32.000 m3/nap
i) víziközmű-hálózat hossza (km) ivóvízhálózat 659 km
szennyvízcsatorna-hálózat 692 km
j) jellemző meghibásodások száma (db/év) ivóvízhálózat 1.431 db/év
szennyvízcsatorna-hálózat 2.703 db/év

Az adatok 2022.01.01. – 2022. 12. 31. közötti időszakra vonatkoznak.