Területileg illetékes felügyeleti szervek

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala

Hatáskör:

– az ingatlan tulajdonosának kötelezése az ingatlan bekötésére, amennyiben az ingatlan víziközmű-rendszerbe történő bekötését a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül nem teljesíti,

– az ingatlanok víziközmű használatba történő bekötésének elrendelése,

– vízvezetési és szennyvíz-elvezetési szolgalom alapítása,

– a Felhasználó teljesítésre történő kötelezése, ha a Szolgáltató felhívására határidőn belül nem tesz eleget a hibák kijavításának, illetve az előírásoktól eltérő víziközmű-használat megszüntetésének,

– egy ingatlan ellátására több ivóvíz bekötővezeték létesítésének engedélyezése,

– a közterületen kialakítandó vízmérőhely helyének megállapítása,

– a tulajdonos kötelezése a létesítmények megfelelő átalakítására vagy megszüntetésére,

– a nem védett természeti területen a nádaratás, illetve a nádas égetésének az engedélyezése.

Cím:                5000 Szolnok, Ady Endre út 9.

Telefon:          (56) 795-666

Fax:                (56) 795-694

E-mail:            szolnok.jarasihivatal@jasz.gov.hu

Honlap:           www.kormanyhivatal.hu

 

 

Békéltető Testület

Hatáskör:

Szolgáltatások minősége, biztonsága, termékfelelősségi szabályok alkalmazása, szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos Felhasználói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése.

A békéltető testület eljárásának igénybevétele nem zárja ki azt, hogy a lakossági Felhasználó egyidejűleg a területileg illetékes Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz forduljon.

Az elérhetőségek ide kattintva érhetőek el

 

 

Fogyasztóvédelmi Hatóság:

Hatáskör:

Az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint – a közérdekű korlátozás kivételével – a víziközmű-szolgáltatásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott korlátozásra vagy felfüggesztésére, illetve a tartozás rendezését követően a Felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó rendelkezések lakossági Felhasználókkal szembeni megsértése esetén a Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el. A Fogyasztóvédelmi Hatóság eljárása során a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában Felhasználónak minősül akkor is, ha nem természetes személy.

Az elérhetőségek ide kattintva érhetőek el

 

 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya

Hatáskör:

– eljár a csatlakozásra, a hálózathoz való hozzáférésre, illetve a rendszer megfelelő minőségben való rendelkezésre állására vonatkozó rendelkezéseknek a Szolgáltató általi megsértése esetén; ellenőrzi a Felhasználói igény kielégítését, ellenőrzi a Felhasználók által a közcélú hálózathoz való csatlakozás érdekében befizetett csatlakozási díj felhasználását,

– dönt a Szolgáltatókkal szemben felmerülő panaszok ügyében, kivéve az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a víziközmű-szolgáltatásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott korlátozására vagy kikapcsolására, illetve a tartozás rendezését követően a Felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó jogszabályi előírások megsértésével összefüggő lakossági Felhasználói panaszokat.

Székhely:        1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.

Cím:                1388 Budapest, Pf.: 89.

Telefon:          (1) 459-7740

Fax:                (1) 459-7739

E-mail:            fogyasztovedelem@mekh.hu

Honlap:           www.mekh.hu

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Népegészségügyi Főosztálya

Hatáskör:

Gondoskodik a telep- és környezet-egészségügyi koordinálásáról, ezen belül medencés fürdővizek hatósági vizsgálati eredményeinek, valamint a hatósági ivóvízminta-vételi helyek és a kötelező vizsgálatok nyilvántartásáról. Elsőfokú szakhatósági tevékenységet folytat, illetve az ivóvízzel kapcsolatos panaszokat vizsgálja ki.

Székhely:        5000 Szolnok, Ady Endre út 35-37.

Cím:                5000 Szolnok, Pf.: 22.

Telefon:          (56) 523-365

Fax:                 (56) 523-401

E-mail:            kh.nepeu@jasz.gov.hu

Honlap:           www.kormanyhivatal.hu

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Hatáskör:

Környezetvédelemmel, természetvédelemmel, tájvédelemmel kapcsolatos panaszok esetén jár el, valamint szakhatósági jogköröket lát el.

Cím:                5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.

Postai cím:      5000 Szolnok, Pf.: 25.

Telefon:          (56) 523-343

E-mail:            jasz.kvtv@jasz.gov.hu

Honlap:           www.kormanyhivatal.hu

                       

 

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Hatáskör:

Vízügyi hatósági, szakhatósági jogköröket lát el.

Cím:                5000 Szolnok, József Attila út 14.

Postai cím:      5000 Szolnok, Pf.: 110.

Telefon:          (56) 510-040

Fax:                 (56) 420-114

E-mail:            jasz.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu

Honlap:           jasz.katasztrofavedelem.hu

 

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Hatáskör:

Alapjogokkal kapcsolatos visszásságok kivizsgálása, orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezhet.

Székhely:        1051 Budapest, Nádor u. 22.

Cím:                1387 Budapest, Pf.: 40.

Telefon:          (1) 475-7100

Fax:                 (1) 269-3540

E-mail:            panasz@ajbh.hu

Honlap:           www.ajbh.hu

 

 

Szolnoki Törvényszék Cégbírósága

Hatáskör:

A cégjegyzési eljárás lefolytatása és a kérelemnek helyt adó végzés esetén, illetve e törvényben meghatározott esetekben hivatalból is, a cégre vonatkozó adat, jog, valamint tény cégjegyzékbe történő bejegyzése, illetve törlése. A cégjegyzék adatairól, valamint a cégiratokról tájékoztatás nyújtása. A cégnyilvántartás közhitelességének és a cég törvényes működésének biztosítása érdekében hivatalból, illetve kérelemre törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása.

Cím:

5000 Szolnok, Baross út 1.

Telefon:

+36 (56) 501-404

Fax:

+36 (56) 412-636

E-mail:

birosag@szolnokit.birosag.hu

Honlap:

www.birosag.hu