Díjalkalmazás feltételei, díjképzés szabályai

Díjalkalmazás feltételei, díjképzés szabályai

 

VCSM ZRt. Szolnok

víziközmű szolgáltatási ágazatonkénti díjak alkalmazásának feltételei,

díjképzésének szabályai

 

 

A VCSM ZRt. Szolnok víziközmű szolgáltató köteles a Felhasználó számára folyamatosan és biztonságosan a Felhasználó igénye szerint meghatározott közüzemi szolgáltatást nyújtani, a Felhasználó pedig köteles a számlázási időszakonként esedékes díjat megfizetni.

 

Az alkalmazott víziközmű ágazatonkénti szolgáltatási díjak megállapításánál érvényesülnie kell az alábbi alapelveknek:

  • díjaknak ösztönözniük kell a biztonságos és legkisebb költségű víziközműszolgáltatást, a gazdálkodás hatékonyságának javítását, kapacitások hatékony igénybevételét a szolgáltatás minőségének folyamatos javítását, valamint a természeti erőforrások kímélete elvének érvényesülését;
  • figyelembe kell venni a folyamatos és biztonságos víziközmű-szolgáltatás indokolt költségeit, valamint a környezetvédelmi kötelezettségek teljesítésének indokolt költségeit, ideértve különösen a vízbázisvédelem indokolt költségeit.

 

Társaságunknál alkalmazott víziközmű ágazatonkénti szolgáltatási díj – fő szabályként – számlázandó alapdíjból és fogyasztással arányos díjból álló kéttényezős díj.

 

  • Az alapdíj meghatározott összegű, ivóvíz szolgáltatásra, valamint szennyvízelvezetésre és -kezelésre vonatkozó, havonta fizetendő rendelkezésre állási díj. Az alapdíjat felhasználási helyenként kell megfizetni a fogyasztásmérő (vízmérő) berendezések átfolyási névleges átmérője szerint. Ha a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás igénybevételének alapját szennyvízmennyiség-mérő képezi, a szennyvízalapdíj ezen mérő névleges kapacitásához kötött.
  • A fogyasztással arányos díj rendeltetése a víziközmű ágazatonkénti szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan felmerülő változó költségek fedezete, amely a fogyasztott mennyiség (m3) alapján kerül meghatározásra. Fogyasztásmérővel nem rendelkező felhasználási helyek esetében az irányadó átalány ivóvízfogyasztást mennyiségét Üzletszabályzatunk 26. számú melléklete tartalmazza.

A környezetterhelési díjról szóló törvény értelmében a felszíni vizeket terhelő tisztított szennyvíz meghatározott komponensei után vízterhelési díjat kell fizetni. A vízterhelési díjat a Társaságunknak kell megfizetnie az állami költségvetés részére, és jogosult azt áthárítani a közüzemi szennyvíz szolgáltatást igénybe vevő felhasználókra.

 

 

A közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díját (a továbbiakban együtt: hatósági díj) a Hivatal javaslatának figyelembevételével a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. A hatósági díj megállapításakor rendelkezik arról, hogy a hatósági díj mikor lép hatályba, e rendelkezésnek visszamenőleges hatálya nem lehet.

A miniszteri rendelet hatályba lépéséig önkormányzati tulajdonú víziközművek díjai tekintetében az önkormányzatok rendeletei, állami tulajdonú víziközmű esetében pedig az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatért a fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet irányadó.

A miniszter hatósági díjakra vonatkozó rendeletének hatályba lépéséig a díjmegállapítás a következők szerint történik:

 

A VCSM ZRt. Szolnok a nem lakossági felhasználók vonatkozásában a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjat alkalmazza. A rezsicsökkentés végrehajtásáról szóló 2013. évi LVI. törvény (továbbiakban Rezsitv.) értelmében a Társaságunk a Vksztv. 2. § 15. pontjában meghatározott lakossági felhasználók részére, valamint a Vksztv. 64. § (4) bekezdésében meghatározott körben lakossági díjon elszámolt felhasználásra a számlában meghatározott fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) 2013. július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel számított összeg 90%-át alkalmazza.

A Vksztv. 64. § (4) bekezdésében meghatározott körbe tartozik, így a VCSM ZRt. Szolnok a rész- és elszámoló számláiban rezsicsökkentett díjon számolja el:

  • a távhő-szolgáltatónak lakossági használati meleg víz előállítása céljából szolgáltatott ivóvizet,
  • lakásbérlők tényleges víziközmű-szolgáltatás igénybevételét a bérlakás üzemeltetését végző gazdálkodó szervezettel szemben.

Valamint a Rezsitv. 4/B §-ban szereplő felhasználói kör:

  • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézmény és a támogatott lakhatás, valamint
  • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, lakásotthon, utógondozó otthon és javítóintézet esetében, ha a szolgáltatás után a fenntartó a központi költségvetésről szóló törvény szerinti támogatásban részesül

felhasználásait.

 

A nem lakossági felhasználók esetében Társaságunk a közműves ivóvízellátás és a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díja tekintetében kizárólag a fogyasztási mennyiségek alapján tesz különbséget. Az átadott víz és az átvett szennyvíz díja tekintetében a 2013. január 31. napján érvényben lévő egységár, továbbá a Társszolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak az irányadók.

 

A mindenkor érvényes szolgáltatási díjak és egyéb kiegészítő szolgáltatásunk díjai megtalálhatók Társaságunk honlapján (www.vcsm.hu) feltüntetett és Ügyfélszolgálati Irodában kifüggesztett Árjegyzékben.