Vízmérő hitelesítés

Fogyasztásmérő javítás, hitelesítés
A vízmérő javítás, hitelesítés feladata a lejárt hitelesítésű vagy elhasználódott vízmérők méréstechnikai tulajdonságainak helyreállítása, ezt követően Hatósággal való hitelesíttetése.
A Szolgáltató Vízmérő javító műhelyt és Hitelesítő laboratóriumot működtet, melyben a vízmérők hitelesítését az MKEH Területi Hatósága végzi. A Szolgáltató nem csak saját szolgáltatási területén lévő bekötési és törzshálózati hidegvízmérőit, hanem külső Megrendelők által beszállított mérőberendezéseket is javít és hitelesít. A javítás és hitelesítés díjait mindenkor érvényes Árjegyzékünk tartalmazza.
A mérőberendezések hitelesítésénél a következő jogszabályokat és előírásokat vesszük figyelembe:

 • a mérésügyről szóló 1991. évi XLV törvény, valamint
 • a végrehajtására kiadott 127/1991. (X.9.) Korm. rendelet, és
 • az ezt módosító 247/2012. (VII. 31.) Korm. rendelet, továbbá
 • az MKEH 1/2000. számú hitelesítési előírása.

Az elkülönített vízhasználó a saját tulajdonában lévő és az elkülönített vízhasználatra kötött Közüzemi Szolgáltatási Szerződés alapjául szolgáló mellékvízmérő hitelesítéséről, rendkívüli vizsgálatáról saját költségére köteles gondoskodni. Amennyiben ezzel a költségek megelőlegezése mellett a Szolgáltatót bízza meg, úgy a Szolgáltató a megbízás teljesítését nem tagadhatja meg, és a hitelesítés idejére köteles ingyenesen cserekészüléket biztosítani.

Fogyasztásmérő pontossági vizsgálat
A fogyasztásmérő pontossági vizsgálat célja annak elbírálása, hogy a használatában felfüggesztett hiteles vízmérő méréstechnikai tulajdonságai megfelelnek-e a vonatkozó hitelesítési előírásban megfogalmazott követelményeknek.
Az egyébként hiteles fogyasztásmérő pontossági ellenőrzését a Felhasználó, vagy a Szolgáltató írásban kezdeményezheti.
A Felhasználónak a pontossági vizsgálatot írásban kell megrendelni az Ügyfélszolgálati Irodában, ahol tájékoztatást kap vizsgálat várható költségeiről, a költségviselés szabályairól, és a vízmérő kiszerelés időpontjáról. A vizsgálat díjait Árjegyzékünk tartalmazza.
Amennyiben a Felhasználó nem a tulajdonos, abban az esetben a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata is szükséges.
A Felhasználó két vizsgálat közül választhat:

 • Szolgáltatói rendkívüli vizsgálat (MKEH nélküli vizsgálat);
 • MKEH rendkívüli hitelesítés.

A vizsgálat mindkét esetben hitelesítő laboratóriumban történik, a Felhasználó jelenlétében.
Felhasználó tulajdonában lévő fogyasztásmérő pontossági vizsgálatát a Szolgáltató tértivevényes értesítővel kezdeményezheti.
A Szolgáltató csak MKEH vizsgálatot kérhet.

Pontossági vizsgálat folyamata

 • az előre egyeztetett időpontban a vízmérőt a Szolgáltató szakemberei kiszerelik, zárható dobozba helyezik, melyet sorszámozott plombával lezárnak. A leszerelésről jegyzőkönyv és digitális fényképfelvétel készül, mely tartalmazza a leszerelt mérő állását és állapotát. A jegyzőkönyv egy példánya a Felhasználót illeti;
 • a Szolgáltató a Felhasználót előzetesen értesíti a vizsgálat időpontjáról;
 • Szolgáltatói rendkívüli vizsgálat megrendelése esetén a lezárt doboz csak és kizárólag a Szolgáltató és a Felhasználó együttes jelenlétében nyitható fel;
 • az MKEH rendkívüli hitelesítés megrendelése esetén a lezárt doboz a három fél együttes jelenlétében nyitható fel, ettől eltérő esetben a pontossági ellenőrzés végrehajtását az érintett Felhasználó és a Szolgáltató távolléte nem akadályozza;
 • a vizsgálat az MKEH előírásai alapján kerül végrehajtásra, melynek eredményéről mérési jegyzőkönyv készül és egy példánya a Felhasználónak átadásra kerül;
 • ha a Felhasználó vitatja a Szolgáltató pontossági vizsgálatának módszerét, és annak eredményét, kérheti a mérő más laboratóriumban az MKEH képviselőjének jelenlétében történő rendkívüli hitelesítését, és/vagy szerkezeti vizsgálatát, melyet az MKEH budapesti laboratóriumában végeznek.

Vizsgálat fizetési feltételei

 • amennyiben az ellenőrző vizsgálaton a fogyasztásmérő a hitelesítési előírásban megfogalmazott követelményeknek „megfelelő” minősítést kap, a mérőeszköz cseréjének és az ellenőrző vizsgálat elvégzésének költsége a vizsgálatot kezdeményezőt terheli. A reklamáció tárgyát képező meghatározott időszakra fogyasztott vízmennyiség víz- és csatornadíja a Felhasználót terheli;
 • amennyiben az ellenőrző vizsgálaton a fogyasztásmérő a hitelesítési előírásban megfogalmazott követelményeknek „nem megfelelő” minősítést kap, akkor a mérőeszköz cseréjének és az ellenőrző vizsgálat elvégzésének költsége, a felhasználói szerződésszegés esetét kivéve, a mérőeszköz tulajdonosát terheli. A reklamáció tárgyát képező meghatározott időszakra fogyasztott víz mennyiségét ebben az esetben, az Üzletszabályzatban szereplő „Hibás mérés elszámolása” szerinti szabályok alapján kell meghatározni.

Vízmérőcsere
A hitelesített fogyasztásmérő beépítéséről, cseréjéről, időszakos hitelesítéséről a mérőeszköz tulajdonosa a saját költségén köteles gondoskodni.

Bekötési és törzshálózati vízmérőcsere folyamata
A Szolgáltató a fogyasztásmérő cseréjét megelőzően legalább 15 nappal értesíti a Felhasználót a munkavégzés időpontjáról tértivevényes levélben vagy egyéb igazolható módon.
Az értesítésben a Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét az időpont-egyeztetés lehetőségére – azzal, hogy a cserére legalább munkanapon húsz óráig lehetőséget biztosít –, valamint a Szolgáltató időpont-egyeztetésre alkalmas elérhetőségére. A Felhasználó köteles a Szolgáltató által megküldött értesítésben megjelölt vagy a közös megegyezéssel kijelölt időpontban a felhasználási helyhez tartozó mérőhelyen a munkavégzést lehetővé tenni.
A vízmérő cseréjét és plombázást a Szolgáltató szakembere a Felhasználó vagy megbízottja, törzshálózati vízmérő esetében az Ellátásért Felelős vagy megbízottja jelenlétében végzi el, melyről digitális fényképfelvétel készül, valamint a Közüzemi Szolgáltatási Szerződés mellékletét képező „1. számú betétlap” kerül kiállításra. A betétlapban foglalt adatok helyességét a Felhasználó olvasható nevével és aláírásával igazolja.
A plombák darabszámát, azonosítóját és a plomba vagy a záró bélyeg sérülésmentes állapotának tényét a fogyasztásmérő felszerelésekor vagy cseréjekor az alkalmazott nyomtatványon kell rögzíteni.
A vízmérő cserét követően 3 napig a Szolgáltató a vízmérőt leszereléskori állapotában megőrzi, a mérőállás kapcsán felmerülő reklamáció érdekében.
Amennyiben a vízmérőcserét a Szolgáltató a hitelesítési időn belül bizonyíthatóan a Felhasználónak felróható okból nem tudja elvégezni, hiteles bekötési vízmérő hiányában a „Hibás mérés elszámolása” pont alapján fogja az ivóvízfogyasztást megállapítani, és az így elkészített számlákra reklamációt nem áll módjában elfogadni.

Mellékvízmérő és locsolóvízmérő csere folyamata
Az elkülönített vízhasználó amennyiben a Szolgáltatót bízza meg vízmérőjének cseréjével, akkor a Központi Ügyfélszolgálati Irodában a megrendelés alapján meghatározott költségek megfizetését és időpont egyeztetést követően a Szolgáltató szakembere a Felhasználó vagy megbízottja jelenlétében elvégzi a mérőcserét és a plombázást, majd a Közüzemi Szolgáltatási Szerződés mellékletét képező „1. számú betétlap” kerül kiállításra. Az abban foglalt adatok helyességét a Felhasználó olvasható nevével és aláírásával igazolja.
A plombák darabszámát, azonosítóját és a plomba vagy a záró bélyeg sérülésmentes állapotának tényét a fogyasztásmérő felszerelésekor vagy cseréjekor az alkalmazott nyomtatványon kell rögzíteni.


Felhasználókkal szembeni elvárások

A házi ivóvíz- és szennyvízhálózat rendszeres ellenőrzésének és karbantartásának minimális elvárásai, a szennyvíz-törzshálózat használatával kapcsolatos elvárások
A közüzemi víz- és szennyvízhálózat (ide tartozik a bekötővezeték is) üzemeltetése a Szolgáltató feladata. A házi és a közüzemi víz- és szennyvízhálózatot a szolgáltatási pont választja el egymástól.
A szolgáltatói ellenőrzés nem mentesíti a Felhasználót a tulajdonában lévő víziközművek rendszeres ellenőrzésének és karbantartásának kötelezettsége alól. A házi ivóvíz- és szennyvízhálózat rendszeres ellenőrzésének és karbantartásának minimális elvárásai
A Felhasználó köteles:

 • Felhasználó tulajdonát képező mérőhely, házi ivóvíz- szennyvízhálózat és a csatlakozó víziközmű hálózat legalább a számlázás gyakoriságával megegyező rendszerességű ellenőrzéséről, karbantartásáról, meghibásodás esetén haladéktalan javításáról, gondoskodni;
 • a vízmérő/tisztító/ellenőrző akna/hely hozzáférhetőségének, megközelíthetőségének biztosításáról, megfelelő műszaki állapotáról és tisztántartásáról gondoskodni;
 • az fogyasztásmérő mérőállását legalább havi rendszerességgel ellenőrizni. Amennyiben a mérő ellenőrzése alkalmával a Felhasználó a szokásos fogyasztásánál indokolatlan mértékben eltérő fogyasztást tapasztal, köteles meggyőződni arról, hogy a felhasználási helyen található valamennyi kifolyó elzárt állapota mellett folyamatos vízvételezést jelez-e. Amennyiben igen, úgy vízelfolyás feltételezhető, amelyet köteles haladéktalanul a Szolgáltatónak az aktuális mérőállás megjelölésével bejelenteni, illetve a hiba kijavítását azonnal megkezdeni. Amennyiben a kifolyók elzárt állapota mellett a mérő számlálója nem mér, de a mért fogyasztás a korábbi, illetve a tényleges fogyasztást a Felhasználó megítélése alapján jelentősen meghaladja, vagy a tényleges fogyasztáshoz képest a mérő jelentősen alacsonyabb mérőállást jelez, azt szintén köteles a Felhasználó a Szolgáltatónak bejelenteni;
 • az ellenőrzéskor a házi és a csatlakozó víziközmű-hálózaton észlelt hibák kijavításáról, illetőleg az előírásoktól eltérő víziközmű-használat megszüntetéséről gondoskodni.

Az ellenőrzési és karbantartási kötelezettség megvalósulásának bizonyítása a Felhasználót terheli.