Jogszabályi háttér

Vízgazdálkodással és víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos jogszabályok

Méréssel kapcsolatos jogszabályok

Ármegállapítás – áralkalmazással kapcsolatos jogszabályok

Fogyasztó – és adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Egyéb jogszabályok

Archívum (időállapotnak megfelelő változatok) :

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról:

 

 

72_1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról:

 

201_2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről:

 

5/2023. (I.12.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről:

 

21_2002. (IV. 25.) KöViM rendelet a víziközművek üzemeltetéséről:

 

16_2016. (V. 12.) BM rendelet a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról:

 

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

 

58_2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról:

 

541_2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről:

 

1991. évi XLV. törvény a mérésügyről:

 

127_1991. (X. 9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról:

 

2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról:

 

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról:

 

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről:

 

2013. évi CCXXXI. törvény egyes törvényeknek a rezsicsökkentés végrehajtásával összefüggő módosításáról:

 

2014. évi XI. törvény a rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról:

 

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről:

 

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról:

 

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól:

 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról:

 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről:

 

43_1999. (XII. 26.) KHVM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról:

 

2000. évi C. törvény a számvitelről:

 

(Ez egy kötelező kérdés)

225_2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól:

 

201_2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről:

 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól:

 

219_2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről:

 

220_2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól:

 

27_2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról:

 

44_2015. (XI. 2.) MvM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről:

 

2013. évi CCLII. törvény egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról:

 

324_2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet az egységes elektronikus közműnyilvántartásról:

 

2014. évi XLI. törvény egyes közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról:

 

246_2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól: