A tervjóváhagyás folyamata

A víziközművek igénybevételére vonatkozó közös szabályok
Jelen közös szabályok vonatkoznak a víziközmű-törzshálózat mentén fekvő vagy műszakilag elérhető ingatlanoknak a víziközmű-hálózatba történő bekötésére/átépítésére/rácsatlakozására, amelyet az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója a Szolgáltatónál kezdeményezhet.
Az ingatlan tulajdonosa – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül köteles az ingatlant víziközmű-rendszerbe beköttetni, ha

 • a közműves ivóvízellátás vagy a közműves szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás biztosításához szükséges víziközmű-rendszer a közterületen az ingatlanról műszakilag elérhető módon kiépült és műszakilag rendelkezésre áll, és
 • az ingatlan használata rendszeres emberi tartózkodáshoz kötődik.

Az adott ingatlan tekintetében mentesül a tulajdonos a Vksztv. 55. § (5) alapján a bekötési kötelezettség alól. A mentességet igazoló hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyt a Tulajdonos köteles a Szolgáltatónak bemutatni.
Az igénybejelentés teljesítésének feltétele, hogy az ingatlan előtt kiépített és üzembe helyezett, műszakilag elérhető és rendelkezésre álló víziközmű hálózat legyen:

 • A bekötés/átépítés/rácsatlakozás lehetőségeiről, műszaki, adminisztrációs feltételekről a kezdeményező részére szóban, vagy kérésére írásban ügyfélszolgálatunk, előzetesen általános tájékoztatást nyújt.
 • Személyes megkeresésre ügyfélszolgálati irodáinkban azonnal, egyéb esetekben igénybejelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül rendelkezésre bocsátjuk a szükséges nyomtatványokat (igény szerint 13., 15. számú melléklet), melyek honlapunkról is letölthetőek Formanyomtatványok pontban.
 • Az ügyintézés megkezdéséhez lakossági Felhasználó esetén személyazonosságot azonosító dokumentumok megléte szükséges, nem lakossági Felhasználó esetén az ügyintézésben eljáró képviselőnek rendelkeznie kell az általa képviselt cég 30 napnál nem régebbi cégkivonatával, a szerződést aláíró személy aláírási jogosultságának igazolásával (aláírási címpéldány, aláírási minta), egyéni vállalkozó esetén a személyes dokumentumok és Vállalkozói Igazolvány.
 • Amennyiben az érintett Felhasználó nem tulajdonosa az ingatlannak, akkor az ingatlan tulajdonosának meghatalmazása/tulajdonosi hozzájárulása szükséges (Formanyomtatványok 12. számú melléklet).
 • Ha a víziközmű törzshálózat idegen tulajdonban lévő ingatlan mentén fekszik, a bekötés az idegen ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával – az ingatlantulajdonosok megállapodása (szerződéses szolgalom) alapján – az idegen ingatlan igénybevételével is elvégezhető. A szerződésnek tartalmaznia kell a létesítmény elhelyezésével, az ingatlan használatával kapcsolatos kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. A szerződést a szolgáltatói hozzájárulás iránti igénybejelentőhöz csatolni kell.
 • A bekötésre vonatkozó tervdokumentációt nem kell elkészíteni, ha a bekötés/rácsatlakozás a törzshálózati vezetékkel együtt épül ki, és mindezeket a kiviteli tervek tartalmazzák, valamint a geodéziai bemérése a törzshálózati vezetékkel együtt megtörtént.
 • Ha a bekötés/átépítés/rácsatlakozás nem a vízi közmű beruházás részeként valósul meg, a bekötővezeték megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez a hatósági engedélyek mellett Szolgáltató által jóváhagyott terv és írásbeli hozzájárulás szükséges.
 • Az igénylőnek a Vhr. 5. számú mellékletében leírt tartalmi követelményeknek megfelelő tervdokumentációt, engedélyezési tervet kell készíttetni, az OTÉK 77. § (1) pontjának figyelembevételével.

  A terv jóváhagyásának menete:

  • előzetes egyeztetés,
  • terv benyújtása jóváhagyásra 3 példányban, melynek melléklete a megrendelő (Formanyomtatványok 10. számú melléklet),
  • nem lakossági Felhasználó nyilatkozik a tevékenységéről, a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megállapításhoz szükséges vízmennyiségéről (Formanyomtatványok 18. számú melléklet),
  • tervjóváhagyás, melynek költsége az aktuális árlista alapján kerül megállapításra.
 • A Vhr. 5. számú mellékletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelő benyújtott terv jóváhagyása kézhezvételtől számított 15 napon belül írásban megtörténik.
 • Amennyiben a benyújtott terv formai, vagy műszaki okból nem felel meg az előírásoknak, a hozzájárulás nem adható meg. Ilyenkor a Szolgáltató 15 napon belül hiánypótlásra kéri fel az igénybejelentőt. Szolgáltató a hozzájárulás megadását terv kiegészítéséhez, vagy megfelelő új terv benyújtásához köti.
 • A jóváhagyott tervek alapján a törzshálózatra történő rácsatlakozás igénybejelentését követően, a Szolgáltató 15 napon belül megadja a bekötés szakipari szerelését tartalmazó részletes költségvetését. Szolgáltató a költségvetés tervezet szerződési ajánlatában foglaltakat 30 napig tartja fenn. A költségvetésben meghatározott szakipari szerelés díja a Vhr. 79. § (2) bekezdés értelmében a megrendelőt terheli, és köteles megelőlegezni, azaz az Ügyfélszolgálati Irodán készpénzben, vagy banki átutalással befizetni. Amennyiben a szakipari szerelés költsége a 200.000.-Ft-ot meghaladja, akkor az idevonatkozó hatályos jogszabály szerint [TAO 1996 évi LXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés d. pontja] szerződés kötése kötelező.
 • Szolgáltató meggyőződik a nem lakossági Felhasználó esetében a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetéséről, kivéve, ha a Szolgáltató a közműfejlesztési hozzájárulás részletekben történő megfizetését engedélyezte.
 • Szolgáltató ezt követően értesítést küld a Felhasználónak időpont megjelölésével a Közüzemi Szolgáltatási Szerződés aláírására. A közüzemi törzshálózathoz történő csatlakozás kizárólag érvényes Közüzemi Szolgáltatási Szerződés alapján hajtható végre. Nem lakossági Felhasználók esetében az Ügyfélszolgálati Vezető döntése alapján a Közüzemi Szolgáltatási Szerződés ajánlata két példányban, igazolható módon postázásra kerül, melynek egy példányát a Felhasználó jogosult képviselője aláírva köteles a kézhezvételtől számított 15 napon belül visszapostázni.
 • Amennyiben a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a nem lakossági Felhasználó a Megállapodásban megjelölt határidőig nem fizeti meg, akkor a Szolgáltató jogosult az eljárási folyamat megszüntetéséről intézkedni.

Az egyes víziközművek igénybevételére vonatkozó speciális szabályok
Az előző fejezetben leírt közös szabályokon túlmenően tűzoltási célú vízbekötésre, helyi (egyedi) vízbeszerzési hely mérőjére, továbbá mellékmérő és locsolómérő igénybejelentésére speciális előírások vonatkoznak az alábbiak szerint.

Tűzoltási célú vízbekötés
Az ivóvíz törzshálózathoz csatlakozó tűzoltásra szolgáló, külön tűzivíz bekötővezeték létesítéséhez a Szolgáltató a katasztrófavédelmi jogszabályok megtartásával akkor köteles hozzájárulni, ha a tűzoltáshoz szükséges víz a házi ivóvízhálózatból, vagy a víziközművel össze nem függő, más vízvételezési helyről nem szerezhető be, továbbá a vízhálózat kapacitása lehetővé teszi azt. A Szolgáltatóhoz benyújtandó terv elkészítésénél figyelembe kell venni az alábbi előírásokat:

 • a tűzoltásra szolgáló bekötővezetéket külön vízmérővel kell ellátni [Vhr.79.§ (3) bekezdése],
 • az ivóvíz törzshálózatba bekapcsolt tűzivíz hálózatot a házi ivóvízhálózattal és a saját célú vízkivételi művel összekötni tilos,
 • a tűzivízhálózaton csak szabványos tűzcsap helyezhető el, és csak kizárólag tűzoltási célra vehető igénybe,
 • a vízmérési helyen beépített elzáró szerelvény vízmérő felőli csatlakozó pontja, ennek hiányában a vízmérőt követő 10 cm-es szakasz végpontja a szolgáltatási pont.

Ideiglenes vízvételezési hely
A Felhasználó időszakos vízszolgáltatás igénybevételére hiteles vízmérő felszerelését írásban kérelmezheti, feltüntetve a felhasználás pontos helyét, időtartamát, az igényelt mennyiséget, a fogyasztás jellegét. Egyedi megállapodás alapján 30 napot meg nem haladó időszakra a Szolgáltató a felmerülő költségek megtérítése ellenében biztosítja az ideiglenes vízvételezést.

Helyi (egyedi) vízbeszerzési hely
Aki az ingatlanon keletkezett szennyvizet a szennyvízelvezető hálózatba mérés nélkül vezeti és a vizet nem, vagy nemcsak közműves vízellátáshoz csatlakozva, hanem saját vízműből, vagy más vezetékes megoldással szerzi be, a beszerzett valamennyi vízmennyiség mérésére köteles hiteles vízmérőt működtetni.
Nem lakossági Felhasználók esetén a szennyvízmérő beépítése, működtetése kötelező.
Az üzembe helyezett vízmérőre/szennyvízmérőre köteles a Szolgáltatóval egyedi Közüzemi Szolgáltatási Szerződést kötni, melynek értelmében a Szolgáltató a hiteles/kalibrált mérő által mért mennyiségre csatornadíjat számláz a Felhasználó részére.

Igénybejelentéshez kötött szennyvízmennyiség mérőhely
A fentiekben leírtak szerint a Vhr. 5. számú mellékletében leírt tartalmi követelményeknek megfelelő tervdokumentációt, engedélyezési tervet kell készíteni, melyet az építészeti és gépészeti tervvel ki kell egészíteni. Szennyvízmérő beépítés tervezésnél és kivitelezésnél a SZM-01 és SZM-02 tervmelléklet szerinti alapelvek figyelembe vételével történhet.

Mellékszolgáltatás létrehozása mellékmérő esetén
A bekötési vízmérő utáni fogyasztási hely(ek) elkülönített fogyasztásának mérésére a mellékvízmérő szolgál.
A mellékmérő beépítés alapfeltétele hogy a bekötési vízmérő szerinti Felhasználó érvényes Közüzemi Szolgáltatási Szerződéssel rendelkezzen, és a Szolgáltatóval szemben tartozása ne legyen, továbbá a bekötési vízmérő szerinti Felhasználó hozzájárulását írásban megadja.
A bekötési vízmérő szerinti Felhasználó, valamint az ingatlan Tulajdonosa a hozzájárulást csak az épületgépészeti rendszernek a beépítés miatt szükségessé váló jelentős átalakítási igénye esetén tagadhatja meg.

Mellékszolgáltatás létrehozása locsolómérő esetén
A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Felhasználó költségére, az ingatlanon belül locsolási célú vízfelhasználást regisztráló vízmérő beépítésére.
A locsolómérő beépítés alapfeltétele hogy a bekötési vízmérő szerinti Felhasználó érvényes Közüzemi Szolgáltatási Szerződéssel rendelkezzen, és a Szolgáltatóval szemben tartozása ne legyen.
A locsolóvíz a csatornahálózatba nem vezethető.
A Felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy locsolómérőn keresztül csak locsolási, vagy egyéb olyan célra történjen vízfelhasználás, amely a víz közcsatornába jutását kizárja.