Általános közzétételi lista

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Adat

Megjegyzés

Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

https://www.vcsm.hu/elerhetosegek/

https://www.vcsm.hu/elerhetosegek-2/

A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

https://www.vcsm.hu/szervezeti-felepites/

https://www.vcsm.hu/az-egyes-szervezeti-egysegek-feladatai/

A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

https://www.vcsm.hu/a-kozfeladatot-ellato-szerv-vezetoinek-es-az-egyes-szervezeti-egysegek-vezetoinek-adatai/

A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend https://www.vcsm.hu/ugyfelkapcsolati-vezeto/ A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Nincs adat

A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

A VCSM ZRt. Szolnok felügyelete, ellenőrzése alatt, illetve alárendeltségében nem áll más közfeladatot ellátó szerv. 

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 https://www.vcsm.hu/a-vcsm-zrt-szolnok-tobbsegi-tulajdonaban-allo-illetve-reszvetelevel-mukodo-gazdalkodo-szervezet/

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai A VCSM ZRt. Szolnok nem alapított, illetve nem gyakorol alapítói jogot közalapítvány felett. A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Társaságunk nem alapított költségvetési szervet.

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve Társaságunk nem alapított lapot. A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai https://www.vcsm.hu/felugyeleti-szerveink/ A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
 
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Adat Megjegyzés Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege            

https://www.vcsm.hu/jogszabalyi-hatter/

https://www.vcsm.hu/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/

https://www.vcsm.hu/adatvedelmi-es-adatbiztonsagi-szabalyzat/

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven Az adat Társaságunknál nem értelmezhető. A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai Az adat Társaságunknál nem értelmezhető. Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Az adat Társaságunknál nem értelmezhető.

A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

https://www.vcsm.hu/wp-content/uploads/VCSM-ZRt.-Szolnok-Kozszolgaltatasi-Szerzodes.pdf

https://www.vcsm.hu/kozszolgaltatasok/

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Társaságunk alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok köre és hozzáférési módja az Adatkezelési tájékoztatóban került rögzítésre.

https://www.vcsm.hu/adatvedelmi-es-adatbiztonsagi-szabalyzat/

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke https://www.vcsm.hu/nyilvanos-kiadvanyok/ Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza Az adat Társaságunknál nem értelmezhető. A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Az adat Társaságunknál nem értelmezhető. Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények https://www.vcsm.hu/ Folyamatosan A korábbi hírek legalább 1 évig archívumban tartásával
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk Nincs adat Folyamatosan Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

https://www.vcsm.hu/ellenorzesek-nyilvanos-megallapitasai/

A vizsgálatról szóló
jelentés
megismerését
követően
haladéktalanul
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

https://www.vcsm.hu/wp-content/uploads/A-kozerdeku-adatok-kozzetetele-es-megismerese.pdf

https://www.vcsm.hu/wp-content/uploads/Kozerdeku-adatok-intezese.pdf

Negyedévente Az előző állapot törlendő
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Nincs adat Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

https://www.vcsm.hu/statisztikai-adatszolgaltatas/

Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Nincs adat Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

https://www.vcsm.hu/kozadatok-ujrahasznositasa/

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

https://www.vcsm.hu/statisztikai-adatszolgaltatas/

https://www.vcsm.hu/felugyeleti-szerveink/

https://www.vcsm.hu/bekelteto-testuletek/

https://www.vcsm.hu/teruletileg-illetekes-felugyeleti-szervek/

https://www.vcsm.hu/uzletszabalyzat/

https://www.vcsm.hu/ivoviz-minosegi-kovetelmenyeivel-es-vizsgalataval-kapcsolatos-szabvanyok/

https://www.vcsm.hu/eves-atlag-vizminosegi-eredmenyek/

https://www.vcsm.hu/vizvizsgalati-eredmenyek/

https://www.vcsm.hu/szennyviz-minosegi-kovetelmenyeivel-es-vizsgalataval-kapcsolatos-szabvanyok/

https://www.vcsm.hu/eves-szennyvizminoseg-hatarertekek/

https://www.vcsm.hu/szennyvizvizsgalati-eredmenyek/

https://www.vcsm.hu/formanyomtatvanyok/

https://www.vcsm.hu/idopont-elojegyzes/

https://www.vcsm.hu/panaszkezeles/

https://www.vcsm.hu/a-tervjovahagyas-folyamata/

https://www.vcsm.hu/dijalkalmazas-feltetelei-dijkepzes-szabalyai/

https://www.vcsm.hu/meroallas-gyorsrogzito/

https://www.vcsm.hu/dijkalkulator/

https://www.vcsm.hu/arjegyzek/

https://www.vcsm.hu/telepulesek-dijhatarozatai/

https://www.vcsm.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

https://www.vcsm.hu/kozzeteteli-lista/

A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újra hasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
Az adat Társaságunknál nem értelmezhető A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újra hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata Az adat Társaságunknál nem értelmezhető A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő
21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen Az adat Társaságunknál nem értelmezhető A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő
22. A közadatok újra hasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás Az adat Társaságunknál nem értelmezhető A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újra hasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése Az adat Társaságunknál nem értelmezhető A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő
24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újra hasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
Az adat Társaságunknál nem értelmezhető A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő
25. A közadatok újra hasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére Az adat Társaságunknál nem értelmezhető A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő
 
III. Gazdálkodási adatok
Adat Megjegyzés Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Éves költségvetés és beszámolója: Az adat Társaságunknál nem áll rendelkezésre (18/2005.(XII.27.) IHM rendelet 2.§ (2) bekezdés).

https://www.vcsm.hu/eves-beszamolok/

A változásokat követően azonnal A közzétételt követő 10 évig
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve https://www.vcsm.hu/munkavallaloi-juttatasok/ Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond Az adat Társaságunknál nem áll rendelkezésre (18/2005 (XII.27) IHM rendelet 2.§ 2. bekezdés) A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A közzétételt követő 5 évig
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak

időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai, és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

https://www.vcsm.hu/beszerzesi-szabalyzat/

https://www.vcsm.hu/kozbeszerzes-ala-nem-eso-tevekenysegek/

https://www.vcsm.hu/wp-content/uploads/Szerzodesek-listaja-2024_02_29.pdf

 

 

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A közzétételt követő 5 évig
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Az adat Társaságunknál nem áll rendelkezésre (18/2005 (XII.27) IHM rendelet 2.§ 2. bekezdés) Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottjai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Nincs adat

Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Nincs adat Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartásával
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

https://www.vcsm.hu/beszerzesi-szabalyzat/

https://www.vcsm.hu/eseti-kozbeszerzesi-szabalyzat/

https://www.vcsm.hu/kozbeszerzesi-terv/

https://www.vcsm.hu/kozbeszerzesi-osszegzo/

Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartásával