Víz- és Csatornaművek
Koncessziós ZRt.
Szolnok


5000 Szolnok, Vízmű u. 1., +36 (56) 516 316, +36 (56) 429 766, uh.mscv@konlozstrzmscvÜGYINTÉZÉS
A víziközmű-hálózaton észlelt hibák bejelentésének módja


A lakosság által az ivóvízhálózaton észlelt hibákat bejelentheti személyesen a Szolnok, Vízmű u. 1. szám alatti telephelyünkön, vagy telefonon keresztül az +36 (56)/429-662 telefonszámon, a szennyvízhálózaton észlelt hibákat telefonon keresztül az +36 (56)/420-104 telefonszámon.Mérőállás rögzítés

A mérőórás rögzítés minden hónap 1-én 000-tól 15-én 2400-ig lehetséges!
a lap tretejére

Formanyomtatványok

Meghatalmazás ügyintézéshez
Változásbejelentő adatlap
Közműnyilatkozat igénymegrendelő formanyomtatvány (8. számú melléklet)
Műszaki átadás-átvétel, szakfelügyelet, helyszíni szemle megrendelő formanyomtatvány (9. számú melléklet)
Kitöltési útmutató a "Műszaki átadás-átvétel, szakfelügyelet, helyszíni szemle megrendelő formanyomtatvány"-hoz
Tervegyeztetés, tervjóváhagyás víziközmű tervezésnél megrendelő formanyomtatvany (10. számú melléklet)
Meghatalmazás műszaki ügyintézéshez formanyomtatvany (12. számú melléklet)
Ivóvíz csatlakozás közmű törzshálózathoz / csatlakozás módosítása igénybejelentő / megrendelő (13. számú melléklet)
Szennyvíz-; Csapadékvíz csatlakozás közmű törzshálózathoz / csatlakozás módosítása igénybejelentő / megrendelő (15. számú melléklet)
Nyilatkozat közműfejlesztési hozzájáruláshoz (18. számú melléklet)
Szolgáltatás szünetelés / visszaállítás megrendelő formanyomtatvány (19. számú melléklet)
Reklamációs jegyzőkönyv (22. számú melléklet)
Csőtörés-bejelentő adatlap (23. számú melléklet)
Megrendelői kérdőív (24. számú melléklet)
Felhasználói elégedettségi kérdőív (nagyfogyasztók) (25. számú melléklet)
Felhasználói elégedettségi kérdőív (26. számú melléklet)
Nyilatkozat - havi átlagról részszámlázáshoz
Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő Felhasználók nyilvántartásába történő felvétel / nyilvántartás meghosszabbítása iránt (33. számú melléklet)a lap tretejére

Időpont előjegyzés

Időpont előjegyzész az (56) 516-315 telefonszámon lehetséges, ügyfélfogadási időszak alatt.a lap tretejére

Panaszkezelés

Az ügyfélszolgálaton telefonon és elektronikusan elintézhető adatok fajtái:

 • általános tájékoztatás,
 • vízmérőállás bejelentés;
 • előzetes személyes ügyintézésre időpont egyeztetés;
 • folyószámla egyeztetés,
 • számlamásolatok, csekkpótlás kérése;
 • számlareklamáció ügyintézése,
 • vízmérő üzemi próbamérésének megrendelése, csak e-mailen keresztül
 • panasz ügyintézés;

A fent részletezett adatszolgáltatásra, tájékoztatásra csak a Felhasználó azonosítójának egyeztetését követően kerülhet sor. Az azonosítás a Felhasználó által közölt felhasználási helyet azonosító nyolc számjegyű kód, vagy ennek hiányában a felhasználási hely pontos címe, illetve a Felhasználó anyja neve alapján történik.
Abban az esetben, ha a telefonon történt megkeresés azonnal nem rendezhető, további ügyintézést igényel, annak eredményéről a Felhasználót 15 napon belül írásban tájékoztatjuk.

Panaszkezelés menete


A beérkező panaszok rögzítése, archiválása
Ügyfélszolgálatainkon a Felhasználók panaszainak kezelésére - sorszámmal ellátott -„Reklamációs jegyzőkönyv”-et alkalmazunk, melyből személyes ügyintézés esetén egy példány átadásra, telefonon közölt panasz felvétele esetén pedig az érdemi válasszal együtt feltüntetve a Szolgáltató álláspontját és intézkedéseit, egy példány postázásra kerül.
A Szolgáltató a telefonon keresztül beérkezett megkeresésekről készült hangfelvételeket, az írásban történt bejelentéseket, reklamációs jegyzőkönyveket, valamint a válaszleveleket öt évig megőrzi.
A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti, megadva az illetékes Hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testület levelezési címét.
Amennyiben a Felhasználó a Békéltető Testülethez vagy a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez fordul, a Szolgáltató az eljáró hatóság döntését köteles elfogadni.

A szükséges egyeztetések végrehajtásának dokumentálása
A Szolgáltató a panaszbeadványokat, illetve az azokkal kapcsolatos ügyintézésre vonatkozó dokumentációt reklamációs jegyzőkönyvben iktatja, és gondoskodik azok elévülési határidő végéig visszakereshetően történő megőrzéséről, illetve a telefonon érkezett panaszok esetén azok időtálló adathordozón történő archiválásáról.

Az érdemi válaszadási határidő
A Reklamációs jegyzőkönyvben felvett megkeresésekre történő tizenöt napos válaszadási határidő vonatkozik.
Felhasználói panasz esetén a Szolgáltató a panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit, indokolással ellátva, írásban a panasz beérkezését követő 15 napon belül megküldi, kivéve, ha a Felhasználó panaszát személyesen jelenti be, és a Szolgáltató az abban foglaltaknak nyomban eleget tesz.
A válaszadási határidő helyszíni vizsgálat vagy valamely hatóság megkeresésének szükségessége esetén egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. A válaszadási határidő meghosszabbításáról a Felhasználót írásban, a válaszadási határidő letelte előtt tájékoztatni kell.
Egyéb, nem panasznak minősülő, írásbeli Felhasználói megkeresés esetén a Szolgáltató az írásban történő válaszadást a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a kézhezvételétől számított 15 napon belül elintézni. Amennyiben a megkeresés tárgya indokolja (pl.: az Ellátásért Felelős, vagy más szakhatóság állásfoglalása is szükséges, stb.), akkor egy alkalommal a válaszadási határidő további 15 nappal meghosszabbítható, amelyről lejárta előtt a Felhasználót írásban tájékoztatni kell.

A válaszadási határidő elmulasztásának következménye
A Szolgáltatónak a Felhasználó vagy elkülönített Felhasználó részéről nem elfogadható minőségben adott válasza, illetve érdemi válasz hiánya miatt a Felhasználó vagy elkülönített Felhasználó az alábbi szervekhez fordulhat:
 • JNKSZ Megyei Békéltető Testület (5000 Szolnok, Verseghy park 8.) telefon: 56/510-610
 • JNKSZ Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége (5000 Szolnok, Ady Endre út 30.) telefon: 56/513-336
 • Szolnok megyei Jogú Város Jegyzője (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.) telefon: 56/503-442
 • Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.) Központi telefonszám: (+36-1) 459-7777
 • Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (1051 Budapest, Nádor utca 22.)Felügyeleti szerveink

Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője

Hatáskör:

- az ingatlan tulajdonosának kötelezése az ingatlan bekötésére, amennyiben az ingatlan víziközmű-rendszerbe történő bekötését a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül nem teljesíti,
- az ingatlanok víziközmű használatba történő bekötésének elrendelése,
- a Felhasználó kötelezése a Szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés, építmény, berendezés, felszerelés elbontására, leszerelésére, átalakítására,
- vízvezetési és szennyvíz-elvezetési szolgalom alapítása,
- a Felhasználó teljesítésre történő kötelezése, ha a Szolgáltató felhívására határidőn belül nem tesz eleget a hibák kijavításának, illetve az előírásoktól eltérő víziközmű-használat megszüntetésének,
- egy ingatlan ellátására több ivóvíz bekötővezeték létesítésének engedélyezése,
- a közterületen kialakítandó vízmérőhely helyének megállapítása,
- a tulajdonos kötelezése a létesítmények megfelelő átalakítására vagy megszüntetésére,
- a nem védett természeti területen a nádaratás, illetve a nádas égetésének az engedélyezése.

Cím:5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
Telefon:+36 (56) 503-442
Fax:+36 (56) 503-407
E-mail:jegyzo@ph.szolnok.hu
Honlap:www.szolnok.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Hatáskör:

Szolgáltatások minősége, biztonsága, termékfelelősségi szabályok alkalmazása, szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos Felhasználói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése.
A békéltető testület eljárásának igénybevétele nem zárja ki azt, hogy a lakossági Felhasználó egyidejűleg a területileg illetékes Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz forduljon.

Cím:5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefon:(56)510-610
Fax:(56)370-005
E-mail:kamara@jnszmkik.hu
Honlap:www.jnszmkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályának
Fogyasztóvédelmi Osztálya


Hatáskör:

Az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a víziközmű-szolgáltatásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott korlátozásra vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a Felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó rendelkezések lakossági Felhasználókkal szembeni megsértése esetén a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség jár el. A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség eljárása során a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában Felhasználónak minősül akkor is, ha nem természetes személy.

Cím:5000 Szolnok, Indóház út 8.
Telefon:+36 (56)513-336
Fax:+36 (56)510-204
E-mail:fogyved_eaf_szolnok@nfh.hu
Honlap:www.nfh.hu

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Fogyasztóvédelmi Főosztálya


Hatáskör:

- eljár a csatlakozásra, a hálózathoz való hozzáférésre, illetve a rendszer megfelelő minőségben való rendelkezésre állására vonatkozó rendelkezéseknek a víziközmű-szolgáltató általi megsértése esetén; ellenőrzi a Felhasználói igény kielégítését, ellenőrzi a Felhasználók által a közcélú hálózathoz való csatlakozás érdekében befizetett csatlakozási díj felhasználását,
- dönt a víziközmű-szolgáltatókkal szemben felmerülő panaszok ügyében, kivéve az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a víziközmű-szolgáltatásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott korlátozására vagy kikapcsolására, illetve a tartozás rendezését követően a Felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó jogszabályi előírások megsértésével összefüggő lakossági Felhasználói panaszokat.

Székheky:1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Cím:1388 Budapest, Pf.: 89.
Telefon:+36 (1) 459-7777
Fax:+36 (1) 459-7739
E-mail:ugyfelszolgalat@mekh.hu
Honlap:www.mekh.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal
Járási Népegészségügyi Intézete


Hatáskör:

Gondoskodik a telep- és környezet-egészségügyi koordinálásáról, ezen belül medencés fürdővizek hatósági vizsgálati eredményeinek, valamint a hatósági ivóvízminta-vételi helyek és a kötelező vizsgálatok nyilvántartásáról. Elsőfokú szakhatósági tevékenységet folytat, illetve az ivóvízzel kapcsolatos panaszokat vizsgálja ki.

Székheky:5000 Szolnok, Ady E. 35-37.
Cím:5000 Szolnok, Pf.: 22.
Telefon:+36 (56) 422-102
Fax:+36 (56) 341-699
E-mail:titkar@ear.antsz.hu
Honlap:www.jnszmkh.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Hatáskör:

Környezetvédelemmel, természetvédelemmel, tájvédelemmel kapcsolatos panaszok esetén jár el, valamint szakhatósági jogköröket lát el.

Székhely: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.
Cím:5000 Szolnok, Pf.: 25.
Telefon:+36 (56) 523-423
Fax:+36 (56) 343-768
E-mail:kozeptiszavideki@zoldhatosag.hu
Honlap:www.kotiktvf.kvvm.hu,
www.ktvktvf.zoldhatosag.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Területi Vízügyi Hatóság


Hatáskör:

Környezetvédelemmel, természetvédelemmel, tájvédelemmel kapcsolatos panaszok esetén jár el, valamint vízügyi hatósági, szakhatósági jogköröket lát el.

Cím:5000 Szolnok, József Attila út 14
Postai cím:5000 Szolnok, Pf.: 110.
Telefon:+36 (56) 510-040
Fax:+36 (56) 420-114
E-mail:jasz.titkarsag@katved.gov.hu
Honlap:jasz.katasztrofavedelem.hu, www.ktvktvf.zoldhatosag.hu

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Hatáskör:

Alapjogokkal kapcsolatos visszásságok kivizsgálása, orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezhet.

Székheky:1051 Budapest, Nádor u. 22.
Cím:1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon:+36 (1) 475-7100
Fax:+36 (1) 269-3540
E-mail:panasz@ajbh.hu
Honlap:www.ajbh.hu

Szolnoki Törvényszék Cégbírósága

Hatáskör:

A cégjegyzési eljárás lefolytatása és a kérelemnek helyt adó végzés esetén, illetve e törvényben meghatározott esetekben hivatalból is, a cégre vonatkozó adat, jog, valamint tény cégjegyzékbe történő bejegyzése, illetve törlése. A cégjegyzék adatairól, valamint a cégiratokról tájékoztatás nyújtása A cégnyilvántartás közhitelességének és a cég törvényes működésének biztosítása érdekében –hivatalból, illetve kérelemre – törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása.

Cím:5000 Szolnok, Baross út 1.
Telefon:+36 (56) 501-404
Fax:+36 (56) 412-636
E-mail:szolnok@iroda.e-cegjegyzek.hu
Honlap:www.birosag.hua lap tretejére
a lap tretejére

A tervjóváhagyás folyamata

A víziközművek igénybevételére vonatkozó közös szabályok
Jelen közös szabályok vonatkoznak a víziközmű-törzshálózat mentén fekvő vagy műszakilag elérhető ingatlanoknak a víziközmű-hálózatba történő bekötésére/átépítésére/rácsatlakozására, amelyet az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója a Szolgáltatónál kezdeményezhet.
Az ingatlan tulajdonosa - ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik - a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül köteles az ingatlant víziközmű-rendszerbe beköttetni, ha
 • a közműves ivóvízellátás vagy a közműves szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás biztosításához szükséges víziközmű-rendszer a közterületen az ingatlanról műszakilag elérhető módon kiépült és műszakilag rendelkezésre áll, és
 • az ingatlan használata rendszeres emberi tartózkodáshoz kötődik.
Az adott ingatlan tekintetében mentesül a tulajdonos a Vksztv. 55. § (5) alapján a bekötési kötelezettség alól. A mentességet igazoló hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyt a Tulajdonos köteles a Szolgáltatónak bemutatni.
Az igénybejelentés teljesítésének feltétele, hogy az ingatlan előtt kiépített és üzembe helyezett, műszakilag elérhető és rendelkezésre álló víziközmű hálózat legyen:
 • A bekötés/átépítés/rácsatlakozás lehetőségeiről, műszaki, adminisztrációs feltételekről a kezdeményező részére szóban, vagy kérésére írásban ügyfélszolgálatunk, előzetesen általános tájékoztatást nyújt.
 • Személyes megkeresésre ügyfélszolgálati irodáinkban azonnal, egyéb esetekben igénybejelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül rendelkezésre bocsátjuk a szükséges nyomtatványokat (igény szerint 13., 15. számú melléklet), melyek honlapunkról is letölthetőek Formanyomtatványok pontban.
 • Az ügyintézés megkezdéséhez lakossági Felhasználó esetén személyazonosságot azonosító dokumentumok megléte szükséges, nem lakossági Felhasználó esetén az ügyintézésben eljáró képviselőnek rendelkeznie kell az általa képviselt cég 30 napnál nem régebbi cégkivonatával, a szerződést aláíró személy aláírási jogosultságának igazolásával (aláírási címpéldány, aláírási minta), egyéni vállalkozó esetén a személyes dokumentumok és Vállalkozói Igazolvány.
 • Amennyiben az érintett Felhasználó nem tulajdonosa az ingatlannak, akkor az ingatlan tulajdonosának meghatalmazása/tulajdonosi hozzájárulása szükséges (Formanyomtatványok 12. számú melléklet).
 • Ha a víziközmű törzshálózat idegen tulajdonban lévő ingatlan mentén fekszik, a bekötés az idegen ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával – az ingatlantulajdonosok megállapodása (szerződéses szolgalom) alapján – az idegen ingatlan igénybevételével is elvégezhető. A szerződésnek tartalmaznia kell a létesítmény elhelyezésével, az ingatlan használatával kapcsolatos kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. A szerződést a szolgáltatói hozzájárulás iránti igénybejelentőhöz csatolni kell.
 • A bekötésre vonatkozó tervdokumentációt nem kell elkészíteni, ha a bekötés/rácsatlakozás a törzshálózati vezetékkel együtt épül ki, és mindezeket a kiviteli tervek tartalmazzák, valamint a geodéziai bemérése a törzshálózati vezetékkel együtt megtörtént.
 • Ha a bekötés/átépítés/rácsatlakozás nem a vízi közmű beruházás részeként valósul meg, a bekötővezeték megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez a hatósági engedélyek mellett Szolgáltató által jóváhagyott terv és írásbeli hozzájárulás szükséges.
 • Az igénylőnek a Vhr. 5. számú mellékletében leírt tartalmi követelményeknek megfelelő tervdokumentációt, engedélyezési tervet kell készíttetni, az OTÉK 77. § (1) pontjának figyelembevételével.

  A terv jóváhagyásának menete:
  • előzetes egyeztetés,
  • terv benyújtása jóváhagyásra 3 példányban, melynek melléklete a megrendelő (Formanyomtatványok 10. számú melléklet),
  • nem lakossági Felhasználó nyilatkozik a tevékenységéről, a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megállapításhoz szükséges vízmennyiségéről (Formanyomtatványok 18. számú melléklet),
  • tervjóváhagyás, melynek költsége az aktuális árlista alapján kerül megállapításra.
 • A Vhr. 5. számú mellékletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelő benyújtott terv jóváhagyása kézhezvételtől számított 15 napon belül írásban megtörténik.
 • Amennyiben a benyújtott terv formai, vagy műszaki okból nem felel meg az előírásoknak, a hozzájárulás nem adható meg. Ilyenkor a Szolgáltató 15 napon belül hiánypótlásra kéri fel az igénybejelentőt. Szolgáltató a hozzájárulás megadását terv kiegészítéséhez, vagy megfelelő új terv benyújtásához köti.
 • A jóváhagyott tervek alapján a törzshálózatra történő rácsatlakozás igénybejelentését követően, a Szolgáltató 15 napon belül megadja a bekötés szakipari szerelését tartalmazó részletes költségvetését. Szolgáltató a költségvetés tervezet szerződési ajánlatában foglaltakat 30 napig tartja fenn. A költségvetésben meghatározott szakipari szerelés díja a Vhr. 79. § (2) bekezdés értelmében a megrendelőt terheli, és köteles megelőlegezni, azaz az Ügyfélszolgálati Irodán készpénzben, vagy banki átutalással befizetni. Amennyiben a szakipari szerelés költsége a 200.000.-Ft-ot meghaladja, akkor az idevonatkozó hatályos jogszabály szerint [TAO 1996 évi LXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés d. pontja] szerződés kötése kötelező.
 • Szolgáltató meggyőződik a nem lakossági Felhasználó esetében a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetéséről, kivéve, ha a Szolgáltató a közműfejlesztési hozzájárulás részletekben történő megfizetését engedélyezte.
 • Szolgáltató ezt követően értesítést küld a Felhasználónak időpont megjelölésével a Közüzemi Szolgáltatási Szerződés aláírására. A közüzemi törzshálózathoz történő csatlakozás kizárólag érvényes Közüzemi Szolgáltatási Szerződés alapján hajtható végre. Nem lakossági Felhasználók esetében az Ügyfélszolgálati Vezető döntése alapján a Közüzemi Szolgáltatási Szerződés ajánlata két példányban, igazolható módon postázásra kerül, melynek egy példányát a Felhasználó jogosult képviselője aláírva köteles a kézhezvételtől számított 15 napon belül visszapostázni.
 • Amennyiben a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a nem lakossági Felhasználó a Megállapodásban megjelölt határidőig nem fizeti meg, akkor a Szolgáltató jogosult az eljárási folyamat megszüntetéséről intézkedni.

Az egyes víziközművek igénybevételére vonatkozó speciális szabályok
Az előző fejezetben leírt közös szabályokon túlmenően tűzoltási célú vízbekötésre, helyi (egyedi) vízbeszerzési hely mérőjére, továbbá mellékmérő és locsolómérő igénybejelentésére speciális előírások vonatkoznak az alábbiak szerint.

Tűzoltási célú vízbekötés
Az ivóvíz törzshálózathoz csatlakozó tűzoltásra szolgáló, külön tűzivíz bekötővezeték létesítéséhez a Szolgáltató a katasztrófavédelmi jogszabályok megtartásával akkor köteles hozzájárulni, ha a tűzoltáshoz szükséges víz a házi ivóvízhálózatból, vagy a víziközművel össze nem függő, más vízvételezési helyről nem szerezhető be, továbbá a vízhálózat kapacitása lehetővé teszi azt. A Szolgáltatóhoz benyújtandó terv elkészítésénél figyelembe kell venni az alábbi előírásokat:
 • a tűzoltásra szolgáló bekötővezetéket külön vízmérővel kell ellátni [Vhr.79.§ (3) bekezdése],
 • az ivóvíz törzshálózatba bekapcsolt tűzivíz hálózatot a házi ivóvízhálózattal és a saját célú vízkivételi művel összekötni tilos,
 • a tűzivízhálózaton csak szabványos tűzcsap helyezhető el, és csak kizárólag tűzoltási célra vehető igénybe,
 • a vízmérési helyen beépített elzáró szerelvény vízmérő felőli csatlakozó pontja, ennek hiányában a vízmérőt követő 10 cm-es szakasz végpontja a szolgáltatási pont.

Ideiglenes vízvételezési hely
A Felhasználó időszakos vízszolgáltatás igénybevételére hiteles vízmérő felszerelését írásban kérelmezheti, feltüntetve a felhasználás pontos helyét, időtartamát, az igényelt mennyiséget, a fogyasztás jellegét. Egyedi megállapodás alapján 30 napot meg nem haladó időszakra a Szolgáltató a felmerülő költségek megtérítése ellenében biztosítja az ideiglenes vízvételezést.

Helyi (egyedi) vízbeszerzési hely
Aki az ingatlanon keletkezett szennyvizet a szennyvízelvezető hálózatba mérés nélkül vezeti és a vizet nem, vagy nemcsak közműves vízellátáshoz csatlakozva, hanem saját vízműből, vagy más vezetékes megoldással szerzi be, a beszerzett valamennyi vízmennyiség mérésére köteles hiteles vízmérőt működtetni.
Nem lakossági Felhasználók esetén a szennyvízmérő beépítése, működtetése kötelező.
Az üzembe helyezett vízmérőre/szennyvízmérőre köteles a Szolgáltatóval egyedi Közüzemi Szolgáltatási Szerződést kötni, melynek értelmében a Szolgáltató a hiteles/kalibrált mérő által mért mennyiségre csatornadíjat számláz a Felhasználó részére.

Igénybejelentéshez kötött szennyvízmennyiség mérőhely
A fentiekben leírtak szerint a Vhr. 5. számú mellékletében leírt tartalmi követelményeknek megfelelő tervdokumentációt, engedélyezési tervet kell készíteni, melyet az építészeti és gépészeti tervvel ki kell egészíteni. Szennyvízmérő beépítés tervezésnél és kivitelezésnél a SZM-01 és SZM-02 tervmelléklet szerinti alapelvek figyelembe vételével történhet.

Mellékszolgáltatás létrehozása mellékmérő esetén
A bekötési vízmérő utáni fogyasztási hely(ek) elkülönített fogyasztásának mérésére a mellékvízmérő szolgál.
A mellékmérő beépítés alapfeltétele hogy a bekötési vízmérő szerinti Felhasználó érvényes Közüzemi Szolgáltatási Szerződéssel rendelkezzen, és a Szolgáltatóval szemben tartozása ne legyen, továbbá a bekötési vízmérő szerinti Felhasználó hozzájárulását írásban megadja.
A bekötési vízmérő szerinti Felhasználó, valamint az ingatlan Tulajdonosa a hozzájárulást csak az épületgépészeti rendszernek a beépítés miatt szükségessé váló jelentős átalakítási igénye esetén tagadhatja meg.

Mellékszolgáltatás létrehozása locsolómérő esetén
A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Felhasználó költségére, az ingatlanon belül locsolási célú vízfelhasználást regisztráló vízmérő beépítésére.
A locsolómérő beépítés alapfeltétele hogy a bekötési vízmérő szerinti Felhasználó érvényes Közüzemi Szolgáltatási Szerződéssel rendelkezzen, és a Szolgáltatóval szemben tartozása ne legyen.
A locsolóvíz a csatornahálózatba nem vezethető.
A Felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy locsolómérőn keresztül csak locsolási, vagy egyéb olyan célra történjen vízfelhasználás, amely a víz közcsatornába jutását kizárja.


a lap tretejére


Az oldal optimális megjelenéséhez legalább IE 9 vagy Mozilla Firefox 20 vagy Google Chrome böngésző,
valamint 1024×768-as felbontás és 32 bit színmélység javasolt.
Firefox browser icon  Chrome browser icon  IE browser icon  
© 2013. VCSM ZRt. Szolnok   Minden Jog Fenntartva.   Probléma van az oldallal!   Impresszum