Víz- és Csatornaművek
Koncessziós ZRt.
Szolnok


5000 Szolnok, Vízmű u. 1., +36 (56) 516 316, +36 (56) 429 766, uh.mscv@konlozstrzmscv


KÖZADATOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA


Általános szerződési feltételek
a lap tretejére

Fizetendő díjak jegyzéke

A fizetendő díjakról az Árlista menüpont alatt tájókozódhat bővebben
a lap tretejére

Jogorvoslati tájékoztatás

Az ügyfélszolgálaton telefonon és elektronikusan elintézhető adatok fajtái:

 • általános tájékoztatás,
 • vízmérőállás bejelentés;
 • előzetes személyes ügyintézésre időpont egyeztetés;
 • folyószámla egyeztetés,
 • számlamásolatok, csekkpótlás kérése;
 • számlareklamáció ügyintézése,
 • vízmérő üzemi próbamérésének megrendelése, csak e-mailen keresztül
 • panasz ügyintézés;

A fent részletezett adatszolgáltatásra, tájékoztatásra csak a Felhasználó azonosítójának egyeztetését követően kerülhet sor. Az azonosítás a Felhasználó által közölt felhasználási helyet azonosító nyolc számjegyű kód, vagy ennek hiányában a felhasználási hely pontos címe, illetve a Felhasználó anyja neve alapján történik.
Abban az esetben, ha a telefonon történt megkeresés azonnal nem rendezhető, további ügyintézést igényel, annak eredményéről a Felhasználót 15 napon belül írásban tájékoztatjuk.

Panaszkezelés menete


A beérkező panaszok rögzítése, archiválása
Ügyfélszolgálatainkon a Felhasználók panaszainak kezelésére - sorszámmal ellátott -„Reklamációs jegyzőkönyv”-et alkalmazunk, melyből személyes ügyintézés esetén egy példány átadásra, telefonon közölt panasz felvétele esetén pedig az érdemi válasszal együtt feltüntetve a Szolgáltató álláspontját és intézkedéseit, egy példány postázásra kerül.
A Szolgáltató a telefonon keresztül beérkezett megkeresésekről készült hangfelvételeket, az írásban történt bejelentéseket, reklamációs jegyzőkönyveket, valamint a válaszleveleket öt évig megőrzi.
A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti, megadva az illetékes Hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testület levelezési címét.
Amennyiben a Felhasználó a Békéltető Testülethez vagy a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez fordul, a Szolgáltató az eljáró hatóság döntését köteles elfogadni.

A szükséges egyeztetések végrehajtásának dokumentálása
A Szolgáltató a panaszbeadványokat, illetve az azokkal kapcsolatos ügyintézésre vonatkozó dokumentációt reklamációs jegyzőkönyvben iktatja, és gondoskodik azok elévülési határidő végéig visszakereshetően történő megőrzéséről, illetve a telefonon érkezett panaszok esetén azok időtálló adathordozón történő archiválásáról.

Az érdemi válaszadási határidő
A Reklamációs jegyzőkönyvben felvett megkeresésekre történő tizenöt napos válaszadási határidő vonatkozik.
Felhasználói panasz esetén a Szolgáltató a panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit, indokolással ellátva, írásban a panasz beérkezését követő 15 napon belül megküldi, kivéve, ha a Felhasználó panaszát személyesen jelenti be, és a Szolgáltató az abban foglaltaknak nyomban eleget tesz.
A válaszadási határidő helyszíni vizsgálat vagy valamely hatóság megkeresésének szükségessége esetén egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. A válaszadási határidő meghosszabbításáról a Felhasználót írásban, a válaszadási határidő letelte előtt tájékoztatni kell.
Egyéb, nem panasznak minősülő, írásbeli Felhasználói megkeresés esetén a Szolgáltató az írásban történő válaszadást a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a kézhezvételétől számított 15 napon belül elintézni. Amennyiben a megkeresés tárgya indokolja (pl.: az Ellátásért Felelős, vagy más szakhatóság állásfoglalása is szükséges, stb.), akkor egy alkalommal a válaszadási határidő további 15 nappal meghosszabbítható, amelyről lejárta előtt a Felhasználót írásban tájékoztatni kell.

A válaszadási határidő elmulasztásának következménye
A Szolgáltatónak a Felhasználó vagy elkülönített Felhasználó részéről nem elfogadható minőségben adott válasza, illetve érdemi válasz hiánya miatt a Felhasználó vagy elkülönített Felhasználó az alábbi szervekhez fordulhat:
 • JNKSZ Megyei Békéltető Testület (5000 Szolnok, Verseghy park 8.) telefon: 56/510-610
 • JNKSZ Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége (5000 Szolnok, Ady Endre út 30.) telefon: 56/513-336
 • Szolnok megyei Jogú Város Jegyzője (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.) telefon: 56/503-442
 • Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.) Központi telefonszám: (+36-1) 459-7777
 • Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (1051 Budapest, Nádor utca 22.)Felügyeleti szerveink

Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője

Hatáskör:

- az ingatlan tulajdonosának kötelezése az ingatlan bekötésére, amennyiben az ingatlan víziközmű-rendszerbe történő bekötését a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül nem teljesíti,
- az ingatlanok víziközmű használatba történő bekötésének elrendelése,
- a Felhasználó kötelezése a Szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés, építmény, berendezés, felszerelés elbontására, leszerelésére, átalakítására,
- vízvezetési és szennyvíz-elvezetési szolgalom alapítása,
- a Felhasználó teljesítésre történő kötelezése, ha a Szolgáltató felhívására határidőn belül nem tesz eleget a hibák kijavításának, illetve az előírásoktól eltérő víziközmű-használat megszüntetésének,
- egy ingatlan ellátására több ivóvíz bekötővezeték létesítésének engedélyezése,
- a közterületen kialakítandó vízmérőhely helyének megállapítása,
- a tulajdonos kötelezése a létesítmények megfelelő átalakítására vagy megszüntetésére,
- a nem védett természeti területen a nádaratás, illetve a nádas égetésének az engedélyezése.

Cím:5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
Telefon:+36 (56) 503-442
Fax:+36 (56) 503-407
E-mail:jegyzo@ph.szolnok.hu
Honlap:www.szolnok.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Hatáskör:

Szolgáltatások minősége, biztonsága, termékfelelősségi szabályok alkalmazása, szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos Felhasználói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése.
A békéltető testület eljárásának igénybevétele nem zárja ki azt, hogy a lakossági Felhasználó egyidejűleg a területileg illetékes Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz forduljon.

Cím:5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefon:(56)510-610
Fax:(56)370-005
E-mail:kamara@jnszmkik.hu
Honlap:www.jnszmkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályának
Fogyasztóvédelmi Osztálya


Hatáskör:

Az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a víziközmű-szolgáltatásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott korlátozásra vagy kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követően a Felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó rendelkezések lakossági Felhasználókkal szembeni megsértése esetén a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség jár el. A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség eljárása során a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában Felhasználónak minősül akkor is, ha nem természetes személy.

Cím:5000 Szolnok, Indóház út 8.
Telefon:+36 (56)513-336
Fax:+36 (56)510-204
E-mail:fogyved_eaf_szolnok@nfh.hu
Honlap:www.nfh.hu

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Fogyasztóvédelmi Főosztálya


Hatáskör:

- eljár a csatlakozásra, a hálózathoz való hozzáférésre, illetve a rendszer megfelelő minőségben való rendelkezésre állására vonatkozó rendelkezéseknek a víziközmű-szolgáltató általi megsértése esetén; ellenőrzi a Felhasználói igény kielégítését, ellenőrzi a Felhasználók által a közcélú hálózathoz való csatlakozás érdekében befizetett csatlakozási díj felhasználását,
- dönt a víziközmű-szolgáltatókkal szemben felmerülő panaszok ügyében, kivéve az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a víziközmű-szolgáltatásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott korlátozására vagy kikapcsolására, illetve a tartozás rendezését követően a Felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására vonatkozó jogszabályi előírások megsértésével összefüggő lakossági Felhasználói panaszokat.

Székheky:1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Cím:1388 Budapest, Pf.: 89.
Telefon:+36 (1) 459-7777
Fax:+36 (1) 459-7739
E-mail:ugyfelszolgalat@mekh.hu
Honlap:www.mekh.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal
Járási Népegészségügyi Intézete


Hatáskör:

Gondoskodik a telep- és környezet-egészségügyi koordinálásáról, ezen belül medencés fürdővizek hatósági vizsgálati eredményeinek, valamint a hatósági ivóvízminta-vételi helyek és a kötelező vizsgálatok nyilvántartásáról. Elsőfokú szakhatósági tevékenységet folytat, illetve az ivóvízzel kapcsolatos panaszokat vizsgálja ki.

Székheky:5000 Szolnok, Ady E. 35-37.
Cím:5000 Szolnok, Pf.: 22.
Telefon:+36 (56) 422-102
Fax:+36 (56) 341-699
E-mail:titkar@ear.antsz.hu
Honlap:www.jnszmkh.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Hatáskör:

Környezetvédelemmel, természetvédelemmel, tájvédelemmel kapcsolatos panaszok esetén jár el, valamint szakhatósági jogköröket lát el.

Székhely: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.
Cím:5000 Szolnok, Pf.: 25.
Telefon:+36 (56) 523-423
Fax:+36 (56) 343-768
E-mail:kozeptiszavideki@zoldhatosag.hu
Honlap:www.kotiktvf.kvvm.hu,
www.ktvktvf.zoldhatosag.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Területi Vízügyi Hatóság


Hatáskör:

Környezetvédelemmel, természetvédelemmel, tájvédelemmel kapcsolatos panaszok esetén jár el, valamint vízügyi hatósági, szakhatósági jogköröket lát el.

Cím:5000 Szolnok, József Attila út 14
Postai cím:5000 Szolnok, Pf.: 110.
Telefon:+36 (56) 510-040
Fax:+36 (56) 420-114
E-mail:jasz.titkarsag@katved.gov.hu
Honlap:jasz.katasztrofavedelem.hu, www.ktvktvf.zoldhatosag.hu

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Hatáskör:

Alapjogokkal kapcsolatos visszásságok kivizsgálása, orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezhet.

Székheky:1051 Budapest, Nádor u. 22.
Cím:1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon:+36 (1) 475-7100
Fax:+36 (1) 269-3540
E-mail:panasz@ajbh.hu
Honlap:www.ajbh.hu

Szolnoki Törvényszék Cégbírósága

Hatáskör:

A cégjegyzési eljárás lefolytatása és a kérelemnek helyt adó végzés esetén, illetve e törvényben meghatározott esetekben hivatalból is, a cégre vonatkozó adat, jog, valamint tény cégjegyzékbe történő bejegyzése, illetve törlése. A cégjegyzék adatairól, valamint a cégiratokról tájékoztatás nyújtása A cégnyilvántartás közhitelességének és a cég törvényes működésének biztosítása érdekében –hivatalból, illetve kérelemre – törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása.

Cím:5000 Szolnok, Baross út 1.
Telefon:+36 (56) 501-404
Fax:+36 (56) 412-636
E-mail:szolnok@iroda.e-cegjegyzek.hu
Honlap:www.birosag.hua lap tretejére


Az oldal optimális megjelenéséhez legalább IE 9 vagy Mozilla Firefox 20 vagy Google Chrome böngésző,
valamint 1024×768-as felbontás és 32 bit színmélység javasolt.
Firefox browser icon  Chrome browser icon  IE browser icon  
© 2013. VCSM ZRt. Szolnok   Minden Jog Fenntartva.   Probléma van az oldallal!   Impresszum